top of page

เกี่ยวกับ KLDF

           ชาวกะเหรี่ยงมีความผูกพันทางเชื้อชาติกับธรรมชาติ เราอาศัยอยู่และรักธรรมชาติ เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  โดยส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ สิ่งนี่จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความพร้อมสำหรับการจะออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อหวังว่าจะได้รับการศึกษาต่อและโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น ฉะนั้นเด็กและเยาวชนชาวกะเหรี่ยงที่ลงมาในเมืองใหญ่จึงไม่ได้มีการเตรียมตัวในการจะใช้ชีวิตในเมือง ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเมืองเพื่อที่จะรับการพัฒนาตนเองแต่กลับเป็นการทำร้ายอนาคตของตัวเองเพราะหลงไปกับแสง สี เสียง ดังนั้นมูลนิธิพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จึงได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างเด็กและเยาวชนเหล่านี้ที่จะได้รับการศึกษา พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้ไม่ได้รับโอกาสต่อไป
และกลับไปเสริมสร้างชุมชน เป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

         มูลนิธิพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2012 (KLDP) ณ คริสตจักรธารน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงรุ่นต่อไปให้เติบโตและพัฒนาตนเองเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ มูลนิธิพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์มีค่านิยมหลักคือเป็นชุมชนแห่งความรักที่อุทิศตนเพื่อเตรียมคนกะเหรี่ยงรุ่นต่อไป ฉะนั้นนักศึกษาในมูลนิธิพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์จะได้รับการฝึกอบรมในรายวิชาต่างๆที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนการให้คำปรึกษา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และผลักดันให้มีการศึกษาที่ปลอดหนี้สำหรับนักศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดเตรียมทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อนักศึกษาแต่ละคน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อส่งเสริมงานและกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ

    2. เพื่อดำเนินงานด้านการศึกษา สนับสนุนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและปัจจัยอื่นที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้       ได้รับการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพอย่างสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

    3. ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้นำในชุมชนให้มีทักษะชีวิต
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้

    4. เพื่อเป็นศูนย์กลางอาสาสมัคร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกรูปแบบ

    5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการผลิตสื่อต่างๆ การสาธารณสุข การกีฬา การเกษตร วิชาชีพ และอาชีพ

    6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

    7. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ค่านิยม

   1. การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ของคริสเตียน  กระบวนการเติบโตที่ยั่งยืนของชีวิต

   2. การพัฒนาบุคคลแบบองค์รวม  ประกอบด้วย ด้านร่างกาย (บุคลิก) จิตใจ (อารมณ์) จิตวิญญาณ สติปัญญา (ของประทาน) และด้านสังคม

   3. สัจจะ เข้าใจความจริงเรื่องพระเจ้า ตนเอง และ ผู้อื่น

   4. การศึกษา ให้การศึกษาแก่นักศึกษาตามความสนใจและความสามารถส่วนบุคคล

  5. ผู้นำแบบผู้รับใช้ ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ เสียสละ

IMG_2228.jpg

พันธกิจ

1.ฝึกอบรมและสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนในอนาคต

2.ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและปัจจัยอื่นที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา

3.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน

4.ส่งเสริมผู้นำในชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างคุณประโยชน์

5.สร้างเครือข่ายประสานงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์

KLDF เป็นชุมชนแห่งความรักที่อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างคนกระเหรี่ยงรุ่นใหม่ในอนาคต

RHB_4464.jpg
bottom of page