top of page

เกี่ยวกับ KLDP

โครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ Karen Leadership Development Program (KLDP)

     ชาวกะเหรี่ยงมีความผูกพันทางเชื้อชาติกับธรรมชาติ เราอาศัยอยู่และรักธรรมชาติ เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา และมีฐานะยากจน เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ สิ่งนี่จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความพร้อมสำหรับการจะออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อหวังว่าจะได้รับการศึกษาต่อและโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น ฉะนั้นเด็กและเยาวชนชาวกะเหรี่ยงที่ลงมาในเมืองใหญ่จึงไม่ได้มีการเตรียมตัวในการจะใช้ชีวิตในเมือง ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเมืองเพื่อที่จะรับการพัฒนาตนเองแต่กลับเป็นการทำร้ายอนาคตของตัวเองเพราะหลงไปกับแสง สี เสียง ดังนั้นมูลนิธิพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จึงได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างเด็กและเยาวชนเหล่านี้ที่จะได้รับการศึกษา พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้ไม่ได้รับโอกาสต่อไป และกลับไปเสริมสร้างชุมชน เป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

    โครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ Karen Leadership Development Program (KLDP) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2012 ตั้งอยู่ในเมืองของเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นโครงการที่ผู้นำชาวกะเหรี่ยงจัดตั้งขึ้นเอง ไม่ใช่องค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นจากต่างประเทศ เราปรารถนาที่จะช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงรุ่นต่อไปให้เติบโตและพัฒนาเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ในอนาคต โดยส่วนใหญ่นักศึกษามาจากพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย

     เราพยายามจัดให้มีบรรยากาศแห่งความรักซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการศึกษาที่ปลอดหนี้สำหรับนักศึกษาแต่ละคน ให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อนักศึกษา เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันที่นี่ โครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงเป็นชุมชนแห่งความรักที่อุทิศตนเพื่อเตรียมคนกะเหรี่ยงรุ่นต่อไป

IMG_2021.jpg

วิสัยทัศน์
KLDP เป็นชุมชนแห่งความรักที่อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างคนกระเหรี่ยงรุ่นใหม่ในอนาคต

ค่านิยม

1. การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ของคริสเตียน กระบวนการเติบโตที่ยั่งยืนของชีวิต

2. การพัฒนาบุคคลแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านร่างกาย (บุคลิก) จิตใจ (อารมณ์) จิตวิญญาณ สติปัญญา (ของประทาน) และด้านสังคม

3. สัจจะ เข้าใจความจริงเรื่องพระเจ้า ตนเอง และ ผู้อื่น

4. การศึกษา ให้การศึกษาแก่นักศึกษาตามความสนใจและความสามารถส่วนบุคคล

5. ผู้นำแบบผู้รับใช้ ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ เสียสละ ตามแบบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ และมีชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

                

       นักศึกษาโครงการ KLDP จะได้รับทุนศึกษารวมไปถึงค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางและค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรม อย่างเข้มข้นตามหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา เพื่อเตรียมชีวิตและความรู้ในการที่จะออกไปรับใช้และพัฒนาคริสตจักรและชุมชนกระเหรี่ยงต่อไป   นักศึกษา KLDP จะพักอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้รับการฝึกอบรมร่วมกันและเติบโตร่วมกัน ทีมงานที่นี่จะคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างชีวิตในแต่ละด้าน โดยนักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรศาสนศาสตร์, (หลักสูตร Servant Leadership (สถาบันพัฒนา ผู้นำอเมริกา) หลักสูตรประทีปของไทย

     โครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยงแบ็บติสท์ (KLDP) มีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาผู้นำและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์

นักศึกษาปัจจุบัน

272959470_4568216456638480_1698464268079550652_n.jpg

Karen Leadership Development Program

bottom of page